สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุม "ดงตาลประสานพลัง"

เมื่อวันอังคารที่ 11 กพ. 2563 ที่โรงแรมมารวยการ์เด้น 

โดยเป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และเพิ่มความร่วมมือในกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างสมาคมนิสิตเก่าๆและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกวิทยาเขต

รวมถึงวิทยาลัยชลประทาน

โดยองค์การที่เข้าร่วมประกอบไปด้วย 
- สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (บางเขน)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. วิทยาเขตกำแพงแสน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. วิทยาเขตศรีราชา
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. วิทยาเขตสกลนคร
- วิทยาลัยการชลประทาน 

โดยมีนายกสมาคมฯ กรรมการ อดีตนายกสมาคมฯ ที่ปรึกษา  คณบดี คณาจารย์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

โดยสมาคมฯจะเป็นคนกลางให้ทุกองค์กรได้ประสานพลังกันอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป ให้สมดังความตั้งใจที่

"ดงตาลประสานพลัง"