ขอแสดงความยินดี อ.ดร.รติพร มั่นพรหม ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัล Best Poster Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 10th International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT2019)จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-28 มิถุนายน 2562 ณ Marina Bay Sands สาธารณรัฐสิงคโปร์

ผลงานวิจัยที่อ.รติพรนำเสนอ หัวข้อ "Effect of Tin Doping on Vertically Aligned ZnO Nanorods Synthesized via Hydrothermal Method" ภายใต้ Symposium "Novel Solution Processing of Advanced Functional Nanomaterials for Energy, Environmental and Biomedical Applications"

(ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ)