ผู้ได้รับการคัดเลือกนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่น ดีเด่นพิเศษ และดีเด่นดาวรุ่ง ประจำปี 2562

นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.ดีเด่น ภาคราชการ
1. นายทวี เกศิสำอาง E 35
รองอธิบดีกรมทางหลวง

2. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส E 35
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

3. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ E 36
รองอธิบดีกรมชลประทาน

4. นายสมเกียรติ มณีสถิต E 36
รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน

นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.ดีเด่นภาคธุรกิจเอกชน
1. นายสุภาพ จรัลพัฒน์ E 35
กรรมการบริหารบริษัทบริษัทที่.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด

2. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ E 37
ประธานกรรมการบริหารบริษัทไดเมท (สยาม) จำกัด

3. นายทวีศักดิ์ แสงทอง E 38
กรรมการผู้จัดการบริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน)

นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดีเด่น ภาคการศึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม E 39
คณบดีคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง E 50
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศมณพรสุทธิบาก ปริญญาโท ปี 2541
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดีเด่น ด้านนักวิชาการ 
1. ศาสตราจารย์ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา E47 
ศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เอกสารอ้างอิง(PDF)