ตัวแทนสมาคมฯเข้าสวัสดีปีใหม่และขอพรจากผู้ใหญ่ ทั้งหมด15ท่าน 
1) ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์) 2) นายยงยุทธ จันทรโรทัย (อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) 3) นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ (อธิบดีกรมทางหลวง) 4) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช (เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 5) คุณอำนวย เนตยสุภา (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์) 6) คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา 7) นายสมนึก รงค์ทอง (กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย) 8) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร (นายกสภา มก.) 9) ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล (อธิบดีฝนหลวงและการบินเกษตร) 10) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ (อธิบดีกรมชลประทาน) 11) นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ (ปลัดกระทรวงคมนาคม) 12) รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล (คณะบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 13) ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (รักษาการอธิการบดี มก.) 14) คุณไกรฤทธิ์ นิลคูหา (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์) 15) อ.ปราโมทย์ ไม้กลัด (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์)