รายนามนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง

    ๑. นายสัญชัย เกตุวรชัย รุ่น ๓๒
        ตำแหน่ง: อธิบดีกรมชลประทาน
        หน่วยงาน: กรมชลประทาน

    ๒. นายฉัตรชัย ทวิโภค    รุ่น ๓๑    
        ตำแหน่ง: รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ    
        หน่วยงาน: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

    ๓. นายพิเชฐ ศรีสวัสดิ์    รุ่น ๓๑  
        ตำแหน่ง: รองผู้ว่าการวิศวกรรม    
        หน่วยงาน: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

    ๔. ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์    รุ่น ๓๒    
        ตำแหน่ง: ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
        หน่วยงาน: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    ๕. นายโสภณ ธรรมรักษา    รุ่น ๓๒    
        ตำแหน่ง: ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง)    
        หน่วยงาน: กรมชลประทาน

    ๖. นายอำนวย พหูวณิช    รุ่น ๓๓   
        ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ    
        หน่วยงาน: บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบินจำกัด

    ๗. ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์    รุ่น ๓๔    
        ตำแหน่ง: รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ   
        หน่วยงาน: กรมชลประทาน

    ๘. รศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน    รุ่น ๓๔    
        ตำแหน่ง: รองอธิการบดีวิทยาเขตุชุมพรเขตรอุดมศักดิ์   
        หน่วยงาน: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

    ๙. นายทวี เกศิสำอาง    รุ่น ๓๕    
        ตำแหน่ง: รองอธิบดีฝ่ายบริหาร   
        หน่วยงาน: กรมทางหลวง

    ๑๐. ดร.ทองเปลว กองจันทร์    รุ่น ๓๕    
        ตำแหน่ง: รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา   
        หน่วยงาน: กรมชลประทาน

    ๑๑. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ    รุ่น ๓๕    
        ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร   
        หน่วยงาน: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

    ๑๒. นายสมเกียรติ มณีสถิตย์     รุ่น ๓๖    
        ตำแหน่ง: รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้านมาตรฐาน   
        หน่วยงาน: กรมท่าอากาศยาน

    ๑๓. รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์    รุ่น ๓๙    
        ตำแหน่ง: คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   
        หน่วยงาน: มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

    ๑๔. นายสมชัย เตชะวณิช     รุ่น ๓๗    
        ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด    
        หน่วยงาน: บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

    ๑๕. นายนภดล หาญธนสาร    รุ่น ๓๗    
        ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการยาสูบ ด้านโรงงานผลิตยาสูบ   
        หน่วยงาน: กระทรวงการคลัง

    ๑๖. ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล    รุ่น ๔๐    
        ตำแหน่ง: อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร   
        หน่วยงาน: กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

    ๑๗. นายศักดิ์ชัย พีชยพัฒน์    รุ่น ๔๑    
        ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้   
        หน่วยงาน: กลุ่มทิสโก้

    ๑๘. ศ.ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย    รุ่น ๔๓    
        ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
        หน่วยงาน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    ๑๙. นายณภัทร เจริญกุล    รุ่น ๔๕    
        ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการกลุ่มรีเทล
        หน่วยงาน: บริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิลด์ จำกัด