ภายในงาน EXECUTIVE DINNER TALK นอกจากจะได้พบกับการบรรยายจากวิทยากรระดับประเทศมากมายแล้ว ยังได้พบกับผลงานระดับประเทศจากนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วย "ซีซาร์บ็อทหุ่นยนต์เพื่อการศีกษาสำหรับเด็ก" โดยนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว รุ่น E39

     ซีซาร์บอท (CAESARBot) เป็นสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของหุ่นยนต์ ที่ช่วยในในการเรียนรู้ทักษะการโปรแกรมสำหรับเด็ก ใช้หลักการโปรแกรมด้วยภาพ (Visual Programming) โดยการใช้สัญญลักษณ์ภาพแทนคำสั่ง มาเรียงต่อกันในลักษณะเดียวกับตัวต่อหรือจิ๊กซอว์ โครงการใช้ภาษา Blockly ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Google หุ่นยนต์ประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจจับต่าง ๆ หลายชนิด ซึ่งเด็กสามารถเลือกตัวต่อที่สอดคล้องกับตัวตรวจจับ แล้วสร้างเป็นเงื่อนไขการทำงานของหุ่นยนต์ เกิดเป็นโปรแกรมตามความคิดของเด็ก โปรแกรมที่ได้จะถูกส่งไปควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไหวไปตามโปรแกรม การควบคุมซีซาร์บอท ยังสามารถโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน ซึ่งเป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ง่าย ด้วยการติดตั้งตัวแปลภาษาไพทอนไว้ในตัวหุ่นยนต์และการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางการเชื่อมต่อไร้สายและสาย USB ทำให้สะดวกในการป้อนคำสั่งตามโปรแกรมที่เด็กคิดค้นขึ้นเอง ผลงานของ รศ. ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว และทีมวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงประยุกต์ระบบสื่อสารและสมองกลฝังตัว (CAESAR Lab.) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์