ประธานและกรรมการการจัดงาน Executive Dinner Talk เข้าเรียนเชิญและขอบคุณ พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation ที่ตอบรับเข้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน Executive Dinner Talk