เริ่มขึ้นอีกครั้งในทุกปีกับประเพณีงานวิ่งรับน้องของพวกเราชาวดงตาลโดยในปีนี้ รุ่น E74 มีทั้งหมด 1,440 คน เป็นผู้หญิง 460 คน มาวิ่งประเพณีวันนี้ 1,099 คน ซึ่งถือว่าเป็นที่น่าพอใจมาก ทั้งรุ่นน้องและรุ่นพี่ทุกคนรวมใจกันวิ่งเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน