สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ คุณไกรฤทธิ์ นิลคูหา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. 
 
       เช้าวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. โดยคุณพรชัย สกุลรัตนสุภา อุปนายก
และคุณอุทิศ ต่อวิริยะตระกูล เลขานุการและอุปนายก ได้เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าแด่คุณไกรฤทธิ์ นิลคูหา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.