สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
กำหนดจัดทัศนศึกษาดูงาน AI Center และ ศูนย์ Huawei Openlab Bangkok    
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561       

สมาคมฯใคร่ขอเชิญชวนทัศนศึกษาดูงานดังกล่าว ทั้งนี้โปรดแจ้งความจำนงได้ที่ mail  : oalumni@ku.ac.th
โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1117  หรือ 0-2579-5739  หรือ  FAX แบบตอบรับท้ายนี้ส่งกลับที่สมาคมฯ ภายในวันอาทิตย์ที่  25 มีนาคม  2561

แบบตอบรับร่วมศึกษาดูงาน : http://dongtanengineer.com/contents/180306/Document_AI_Huawei.pdf