กำหนดการงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๔ ปี

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

ณ อนุเสาวรีย์สามบูรพาจารย์

เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.  พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์
                                - อธิการบดีกล่าวคำประกาศสดุดี
                                - เริ่มพิธีวางพวงมาลาตามลำดับ ดังนี้
                                  ๑.   คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                  ๒.   คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                  ๓.   คณะครอบครัวของสามบูรพาจารย์
                                  ๔.   ชมรม มก. อาวุโส
                                  ๕.   มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                  ๖.   สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
                                  ๗.   องค์การบริหารองค์การนิสิต สภาผู้แทนนิสิต     
                                       องค์การบริหารองค์การนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
                                  ๘.   นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                                       คณะ สำนัก สถาบัน กอง วิทยาเขต นิสิตเก่ารุ่นต่าง ๆ 
                                       นิสิตปัจจุบัน หน่วยงาน สมาคม และคณะบุคคลต่าง ๆ

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.     พิธีรดน้ำคารวะบูรพาจารย์เวลา

เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๑.๑๕ น.     พิธีทางศาสนา

เวลา ๑๑.๓๐ น.                รับประทานอาหารกลางวัน

 

การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.      ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน  กรุงเทพฯ

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.      ลงทะเบียน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี  ๒๕๕๙  (ตามวาระการประชุม)

พิธีมอบโล่นิสิตเก่าดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐ 

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.      ลงทะเบียน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐  น.     เลี้ยงรับรอง ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒  หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.     พิธีมอบทุนการศึกษานิสิตปัจจุบัน ในวาระครบรอบการก่อตั้งสมาคมนิสิตเก่า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๖๔ ปี
เวลา ๑๗.๒๐ - ๑๗.๔๐ น.     พิธีมอบโล่แสดงความยินดีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นองคมนตรี
เวลา ๑๗.๔๐ - ๑๘.๓๐ น.     พิธีมอบโล่นิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี  ๒๕๖๐