คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และผู้สนใจทั่วไป ร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "จอมปราชญ์แห่งวิศวกรรมศาสตร์" เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้


ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมจัดทำได้โดย 
1. บริจาคโดยตรงได้ที่ ภาควิชา/หน่วยงานของท่าน และรวบรวมส่งที่คุณเสาวลักษณ์ เลิศสถากิจ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 2 อาคารชูชาติ กำภู โทร 0 2797 0935

2. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี “สมทบทุนจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ร.9” บัญชีเลขที่ 069-2-67040-9

กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากและแบบแสดงความประสงค์ถึง คุณเสาวลักษณ์ เลิศสถากิจ ที่โทรสาร 0 2579 2775 หรือทาง E-mail: Saowaluck.l@ku.th

ทั้งนี้ได้โปรดระบุชื่อผู้บริจาคให้ชัดเจน เพื่อนำลงพิมพ์ในหนังสือดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 2 อาคารชูชาติ กำภู