สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ ขอเชิญสมาชิกและผู้ประกอบการก่อสร้างที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ “การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้าง  เพื่อมีสิทธิยื่นเสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐ” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องพาวิลเลี่ยน บีซีดี ชั้น 8 โรงแรม เดอะแกรนด์โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ถนนศรีนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ตามประกาศของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

  • สำรองที่นั่งด่วน ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)
  • ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา...
  • สมาชิกสมาคมฯ ท่านละ 1,000 บาท
  • บริษัทเอกชนและบุคคลทั่วไป ท่านละ 1,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์หมายเลข 0-2251-4471-3 ต่อ 103

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์ข้างล่างเลยครับ

http://www.tca.or.th/tca_website/frontends/actiondetail/179