เรียน คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. และผู้แทนรุ่นทุกท่าน

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กำหนดจัดทัศนศึกษาดูงาน ณ โครงการ T77 สุขุมวิท (BCPG & Power Ledger's T77 Project) ในวันพฤหัสบดีที่  2   พฤษภาคม 2562สมาคมฯใคร่ขอเชิญชวนทัศนศึกษาดูงานดังกล่าว ทั้งนี้โปรดแจ้งความจำนงได้ที่ mail : oalumni@ku.ac.th โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1117 หรือ 0-2579-5739 หรือ FAX แบบตอบรับท้ายนี้ ส่งกลับที่สมาคมฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง