สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ขอประกาศรายชื่อนิสิตดีเด่น ประจำปี  2560 รวม 7 ประเภท จำนวน 18 ราย ดังนี้

    1. ประเภทนักบริหารภาครัฐ จำนวน 8 ราย

        1) นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร  นิสิตเก่า มก.รุ่นที่ 31
        2) นายสุรพงษ์ เจียสกุล นิสิตเก่า มก.รุ่นที่ 35
        3) พลโท รศ.นพ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ นิสิตเก่า มก.รุ่นที่ 35
        4) นายนเร เหล่าวิชยา นิสิตเก่า มก.รุ่นที่ 35
        5) ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ นิสิตเก่า มก.รุ่นที่ 36
        6) นายสัญชัย เกตุวรชัย นิสิตเก่า มก.รุ่นที่ 36
        7) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช นิสิตเก่า มก.รุ่นที่ 47
        8) นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ นิสิตเก่า มก.ปริญญาโท

    2. ประเภทนักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 ราย
        1) นายสุรศักดิ์ ไตรทาน นิสิตเก่า มก.รุ่นที่ 36
        2) ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ นิสิตเก่า มก.รุ่นที่ 39

    3. ประเภทนักบริหารภาคเอกชน จำนวน 3 ราย
        1) นายชยานนท์ กฤตยาเชวง นิสิตเก่า มก.รุ่นที่ 35
        2) นายวัชรา เหมรัชตานันท์ นิสิตเก่า มก.รุ่นที่ 36
        3) นายสมชาย อัศวปิยานนท์ นิสิตเก่า มก.รุ่นที่ 39

    4. ประเภทนักวิชาการ จำนวน 2 ราย
        1) นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ นิสิตเก่า มก.รุ่นที่ 44
        2) ศาสตราจารย์วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล นิสิตเก่า มก.รุ่นที่ 45

    5. ประเภทนักวิจัย จำนวน 1 ราย
        1) รองศาสตราจารย์โกศล เจริญสม นิสิตเก่า มก.รุ่นที่ 24

    6. ประเภทเกษตรกร จำนวน 1 ราย
        1) นายศักดิ์สหกรณ์ คงสมุทร  นิสิตเก่า มก.รุ่นที่ 51

    7. ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 1 ราย
        1) นางสาวเขมนิจ จามิกรณ์  นิสิตเก่า มก.รุ่นที่ 66


    ทางสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ขอแสดงยินดีกับนิสิตเก่าดีเด่นทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย