คณะวิศวฯ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมการสัมมนา Cybersecurity ตระหนักรู้ เพื่อสู้ภัยคุกคาม จัดขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. 
โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Cybersecurity ของประเทศ เป็นวิทยากร
- พลอากาศตรีอมร ชมเชย รองเลขาธิการ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
- ดร.ปริญญา หอมเอนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
- ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัย ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
- รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
- ดำเนินรายการโดย ดร.วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- การสัมมนาจัดในรูปแบบ Hybrid
Onsite : ห้องประชุม 0203 ชั้น 2 อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
Online : Cisco Webex 
ถ่ายทอดสด : Facebook live คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ลงทะเบียนร่วมงาน ได้ที่ https://bit.ly/cyber-ENG