Southeast Asia Makerthon 2017 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560  เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเครือข่ายไอโอทีประเทศไทย (Thailand IoT Consortium) จึงได้ร่วมกันจัดโครงการแข่งขัน “Bangkok Makerthon 2017”  ซึ่งเป็นการแข่งขันประกวดนวัตกรรมในหัวข้อเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมกระบวนการสร้างนวัตกรรมเพื่อตั้งเป็นธุรกิจ Startup และได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบเมืองอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างนวัตกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับภูมิภาคด้วย

    เปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่สนใจ รวมถึง Developer, Designer, Maker และ Entrepreneur ต้องไม่พลาด หาผู้ร่วมอุดมการณ์แล้วกดลงทะเบียน จำนวนสมาชิกในทีม 2-4 คน ใช้เวลา 34 ชั่วโมงในการระดมความคิด ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ลงมือทำ และนำเสนอ

สิ้นสุดวันรับสมัครวันที่ 24 กันยายน 2560

สามารถดูรายละเอียดและร่วมลงทะเบียนสมัครได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOXPN0gTgd_eiaGdrGTTHSFS0x0tUZjAZTDDXQsfWH2lylRQ/viewform