สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ จึงได้ร่วมกับ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำ และเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพาหนะ ระบบ อุปกรณ์ และบริการ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อปลูกจิตสำนึก ให้คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปหันมาให้ความสำคัญ ในเรื่องของ “Logistics” โดยจัดให้มีการประกวดภายใต้ชื่อ โครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 ในหัวข้อ “Logistics Innovation” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ บริษัท นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนคนทั่วไปได้ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อแก้โจทย์สำคัญของประเทศในด้าน “Logistics” หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน 2560

สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ 

http://www.panuslogtechaward.com/