การประกวด IDT2017 (Innovation for Defence Technology Contest 2017 : IDT 2017)
ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

               เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการเสนอแนวความคิดสำหรับ เทคโนโลยีป้องกันประเทศจีงได้จัดให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ (Innovation for Defence Technology Contest) โดย สมาคมเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ (Defence Technology Association : DEFTA) และ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association of Thailand : AIAT) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานและความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยรังสิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ,
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น,ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC)
               ในการนี้จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการสำคัญ 

01 ก.ย. 60    ปิดรับผลงานประกวด

16 ก.ย. 60    ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

01 ต.ค. 60    ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์

15 พ.ย. 60    ประกวดผลงาน และ มอบรางวัล ณ มหาวิทยาลัย มหิดล (ศาลายา)

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 

นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไป

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://defta.org/idt2017/