การฝึกอบรมหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม"
จัดโดยสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

วันที่ 26 มกราคม ๒๕๖o เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องฝึกอบรม ณ ห้องฝึกอบรม SYNHUB Coworking Space ชั้น 4 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า