เลือกตั้งนายก ส.มก. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560


ขอเชิญร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 9:00 – 15:00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
- ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนต้องเป็นสมาชิกหรือสมัครสมาชิก ส.มก. ภายในวันที่ 21 พ.ย. 59
     (ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.ku-alumni.org/alumni_name/a_namerpt.php)

  -  หลักฐานสำหรับใช้สิทธิลงคะแนน ให้แสดงบัตรที่มีรูปถ่าย 
     ได้แก่ บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรสมาชิก ส.มก.

  -  หลังจากสิ้นสุดการลงคะนน เวลา 15:00 น. จะดำเนินการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 
     (กรณีมาแสดงตัวก่อนเวลา 15:00 น. แล้วยังไม่ได้ใช้สิทธิ ให้ดำเนินการใช้สิทธิจนเสร็จสิ้น)
 
  -  ดูประกาศฉบับเต็มที่นี่ http://www.ku-alumni.org/index.php/post/494-2559