เรียน คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. และผู้แทนรุ่นทุกท่าน

                  ด้วย บิดาของ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ได้ถึงแก่กรรม 
              โดยตั้งศพ ณ ศาลาพิสิษฐืกุล วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี

              สมาคมฯ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวยทุกท่านร่วมสวดพระอภิธรรมศพในวันและเวลาดังกล่าวโดยมีกำหนดการดังนี้

              วันที่ 25 ธันวาคม 2559
              เวลา 17.00 น. พิธีรดน้ำศพ
              เวลา 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ

              วันที่ 26-28 ธันวาคมม 2559
              เวลา 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ (วันที่ 28 ธ.ค. 2559 สวด 2 จบ)
              (สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. เป็นเจ้าภาพในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559)

              วันที่ 29 ธันวาคม 2559
              เวลา 14.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
              นาย อุทิศ ต่อวิริยะตระกูล 
              อุปนายกและเลขานุการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์