พี่เสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตร และพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน เป็นคุณพ่อ ตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2560 จากจำนวนทั้งสิ้น 379 คน แบ่งเป็นระดับภูมิภาค 142 คน ส่วนกลาง 207 คน และกรุงเทพฯ 30 คน คัดเลือกโดยให้แต่ละจังหวัดส่งตัวแทนผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 12 ประการ คือ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย, มีอายุ 50 ปีขึ้นไป, มีภรรยาคนเดียว, ส่งบุตร-ธิดาได้รับการศึกษาไม่ทอดทิ้ง, บุตรธิดาประกอบอาชีพสุจริต, เป็นผู้เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม, ดำรงตนในศีลธรรม และประกอบสัมมาชีพโดยสุจริต