ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมฯ
พี่เสริมสกุล คล้ายแก้ว E33

ผู้ว่าการ กฟภ. รับรางวัล AFEO Honorary Fellow Award พร้อมโชว์ผลงานเด่น กฟภ. ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560 

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560  เวลา 18.00 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรางวัล AFEO Honorary Fellow Award จาก ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ในงาน 35th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organization (CAFEO 35) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีนายสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคลและนายเสกสรร เสริมพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 13 สายงานยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบรางวัลดังกล่าวให้ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ มีผลงานด้านการบริหารองค์กรที่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง

​สำหรับงาน CAFEO 35 มีกลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO) ที่มา ประชุมร่วมกันทุกปี อาทิ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนามและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสมาชิกจากประเทศอื่น อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ฯลฯ

ในปี 2560 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560 (National Engineering 2017) และงาน CAFEO 35 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ณ เพลนนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้สนับสนุนการประชุมวิชาการและงานแสดงนิทรรศการ เป็นเวทีให้วิศวกรได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมในภูมิภาคอาเซียนและนำเสนอเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ทั้งระดับงานวิศวกรรมสำหรับวิศวกรและประชาชนที่สามารถสัมผัสได้ในส่วนของเทคโนโลยีและความปลอดภัยในบ้าน มีการนำเสนอนวัตกรรมของนักศึกษา รวมถึงมอบรางวัลให้วิศวกรที่มีคุณประโยชน์ในงานด้านวิศวกรรมระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง 

กฟภ. ยังมีการบรรยายในหัวข้อ "แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop by Solar Hero Mobile Application โดยนายต้องพงศ์ ศรีบุญ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพัฒนาพลังงานทดแทน กสผ. สอดคล้องตามนโยบาย PEA 4.0 ด้านนวัตกรรม สร้างมาตรฐานที่เป็นเลิศด้านระบบไฟฟ้า ความปลอดภัยและกระบวนการทำงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและสากล

สำหรับนิทรรศการ PEA 4.0 นำเสนอผลงานและนวัตกรรมของ กฟภ. ประกอบด้วย
- PEA HiVE Platform 
- PEA Quick Charging Station Network
- Engineering Service
- PEA Smart Grid 
- Solar Rooftop

...................

ข้อมูล : แผนกฝึกอบรมวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง 

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : 
- แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
- ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง