การเลือกตั้งนายก ส.มก. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ มีผู้สมัครเลือกตั้งทั้งสิ้น 3 ท่านคณะกรรมการเลือกตั้งได้ทำการจับสลากหมายเลขผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ผลการจับสลากได้หมายเลขเรียงลำดับดังนี้

            หมายเลข 1. สัมพันธ์ ศิลปนาฏ นิสิตเก่า มก. รุ่นที่ 36
            หมายเลข 2. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นิสิตเก่า มก. รุ่นที่ 33
            หมายเลข 3. ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง นิสิตเก่า มก. รุ่นที่ 38

        สำหรับรายละเอียดของผู้สมัครทั้ง 3 ท่าน เราได้รวบรวมประวัติการทำงานและวิสัยทัศน์ของแต่ละท่านอย่างคร่าวๆ มาให้สมาชิกใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการเลือกตั้งนายก ส.มก. ในครั้งนี้
 
    ผู้สมัครหมายเลข 1
            สัมพันธ์ ศิลปนาฏ (KU 36)
            รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชัน จำกัด
            - วันนี้ ผมขออาสาสนำประสบการณ์มาทำงานให้ ส.มก. เพื่อตอบแทนเกษตรศาสตร์ที่รักของพวกเรา
            - เพราะเกษตรทำให้ผมมีวันนี้ ประสบความสำเร็จก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดภาคเอกชนบริษัทระดับโลกส่งออกอันดับ 1 ของไทยในปัจจุบัน
              ดูแลเพื่อนพนักงานกว่า 26,000 คน ทำงานช่วยเหลือสังคมการศึกษา และงานวิจัยมาตลอด

    ผู้สมัครหมายเลข 2
            ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี (KU 33)
            อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
            - ส.มก. ก้าวไกล มหาวิทยาลัยก้าวหน้า Witoon's Way
            - จากเด็กท่าเตียนสู่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
            - ขออาสาเข้ามาเป็นตัวแทนของนิสิตเก่า มก. เพื่อสร้างโอกาส ให้พวกเราได้จับมือกันพัฒนา ส.มก. และมหาวิทยาลัยร่วมกัน
              ด้วยสำนึกของ "ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ"

    ผู้สมัครหมายเลข 3
            ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง (KU 38)
            กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีนบุรีรับสร้างบ้าน จำกัด
            - สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมป์ เป็นสมาคมฯ ที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
              การศึกษา การค้นคว้าวิจัย ผดุงไว้ซึ่งเกียรติแห่งสถานศึกษาแห่งนี้รวมทั้งให้สวัสดิการ ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือระหว่างสมาชิก ซึ่งดิ
              ฉันปราถนาที่จะเห็นพัฒนาการของสมาคมฯ มุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ โดยจะดำเนินการให้ครอบคลุมวัตถุประ
              สงค์ดังกล่าวข้างต้น เพื่อมอบให้กับพี่น้องนิสิตเก่าฯ ตลอดจนผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากในสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือภายใต้ศักยภาพแห่ง
              ความร่วมมือของบรรดานิสิตเก่าฯ ที่มีอยู่หลายหลายสาขาอาชีพ
            - พัฒนาสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในด้านการสนับสนุนการศึกษา
              และการสังคมสงเคราะห์ ให้เป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวาง

    อย่าลืมใช้สิทธิของท่านไปเลือกตั้งนายก ส.มก. ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 
    ตั้งแต่เวลา 9:00 – 15:00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน